อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ

รับจดแจ้งเครื่องสําอางและบริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

รับจดแจ้งเครื่องสําอางและบริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ ให้บริการด้านรับจดแจ้งเครื่องสําอางและบริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๑๔) ที่ได้ระบุว่าไว้ว่า

 

“ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง ต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งให้แล้ว จึงจะผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางนั้นได้ โดยผู้จดแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต นำเข้า หรือการรับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๖ (๕) (๖) (๗) และ (๘)”

 

โรงงานของเรารับจดแจ้งเครื่องสำอางและจดอย. เครื่องสำอางแบบมีเอกสารรับรองการผลิตที่ถูกต้องตามหลักกระบวนการ ดำเนินงานด้วยทีมงานมืออาชีพ และมีประสบการณ์เฉพาะทางมายาวนาน

การรับจดแจ้งเครื่องสำอางคืออะไร

การรับจดแจ้งเครื่องสำอางคือ การดำเนินการขอเอกสารยืนยันจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) โดยความหมายของ “เครื่องสำอาง” นั้นรวมไปถึง

วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา

วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะ

วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง

โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับจดแจ้งเครื่องสําอางแล้ว จะได้รับเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง โดยจะมีการพิจารณาในเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัย ที่จะนำมาใช้ในอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ทั้งนี้อย. เครื่องสำอาง หรือที่ถูกต้องควรเรียก เลขที่ใบรับแจ้ง (เลขที่จดแจ้งเครื่องสําอาง) คือเลขที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นๆ ได้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อการขายหรือนำเข้าแล้ว ซึ่งมีความสำคัญเพื่อที่เจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะได้นำไปดำเนินการจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ ให้บริการจดแจ้งขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

เนื่องจากโรงงานอาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิตระดับโลก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ทำการผลิตจาก อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ เรามีบริการรับจดแจ้งอย. เครื่องสำอางแบบผลิตเพื่อขายหรือรับจ้างผลิตขาย โดยเราจะดำเนินการรับจดแจ้งเครื่องสําอางให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตสินค้ากับทางโรงงานของเราเท่านั้น

อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ ให้บริการจดแจ้งขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

1

ทางเซลล์ผู้ดูแลของเราจะทำการขอเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจดแจ้งอย.

เครื่องสำอาง โดยขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7-14 วันทำการ

2

แผนกวิจัย และพัฒนาสินค้าจะดำเนินการเรื่องเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง

ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 – 30 วันทำการ

3

หลังจากการจดแจ้งอย. เครื่องสำอางผ่านการอนุมัติ ทางเซลล์ผู้ดูแลจะจัดส่งข้อมูลฉลากสินค้าเพื่อนำไปดำเนิน

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 – 14 วันทำการ

อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ รับจดแจ้งเครื่องสำอาง

เรามุ่งเน้นในการให้บริการที่รวดเร็ว และถูกต้องตามหลักมาตรฐาน โดยเรามีทีมงานที่ดำเนินการเรื่องรับจดแจ้งเครื่องสำอางโดยเฉพาะ จึงมีประสบการณ์ในการให้บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางและดำเนินการจดแจ้งเครื่องสำอางที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เชี่ยวชาญ และถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)